Språkstandard 2020. Dokument 1. Første foreldresamtale. v. 1.1

Punkter til første foreldresamtale
 

1                         

Punkter til første foreldresamtale

Informere om hensikten med samtalen:

Vi ønsker å bli godt kjent med ditt barn og deres familie, slik at vi kan gi ditt barn best mulig oppfølging. Samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet er avgjørende for at vi kan møte hvert enkelt barns behov. Vi spør om mye. Grunnen til det er blant annet at vi tenker at barn må tolkes og forstås i lys av omgivelsen de er en del av og erfaringene de har gjort seg så langt. Det er selvfølgelig frivillig å svare.

 

Informere om taushetsplikt:

Personalet har taushetsplikt, og opplysninger vi får deles kun med ansatte som har behov for informasjonen – til barnets beste. Vi noterer kun det vi sammen blir enige om er viktig for barnets videre oppfølging. Eventuelle notater oppbevares i barnets mappe, i låst arkivskap.

 

Om barnet

         Fortell om barnet; Hvem er han/hun? (f.eks. temperament, humør, interesser, preferanser)

         Hvordan har du/dere som opplevd barselperioden frem til barnehagestart? (inkl. svangerskap, adopsjon, fosterhjem)

         Hvordan har den første tiden i barnets liv vært? Er det noe knyttet til barnets utvikling, matvaner, søvn eller aktivitetsnivå som er relevant for oss å vite om eller som du/dere er/har vært bekymret for?

 

Familie og nettverk

         Hvem består barnets familie av?

         Har det vært noen betydelige endringer i familien (samlivsbrudd, flytting, sykdom)?

         Er det andre personer som er viktige for barnet og familien? (f.eks. besteforeldre, venner)

Dersom det er uklarheter om foreldreansvar og samværsrett er det mye nyttig informasjon i denne brosjyren fra Bufdir / Foreldreutvalget for barnehager:

Barn og brudd. Barnehageansatte i møte med barn og foreldre ved samlivsbrudd.

 

Skjema: Foreldre som ikke bor sammen

 

 

Samspillet i familien

         Hvordan ser hverdagen ut hos dere? (f.eks. rutiner, kosthold, søvn)

         Hvilke utfordringer opplever du/dere i samspillet i familien? (f.eks. forhold mellom søsken; vennskap, sjalusi, vold el.)

         Hvordan håndterer du/dere eventuelt disse utfordringene?

 

Gjensidige forventninger

         Hvordan ønsker du/dere at barnehagen skal ivareta deres barn?

          Er det noe du/dere tenker vi bør ha særlig fokus på for å støtte barnet best mulig i hverdagen og i sin utvikling?

         Er det noe barnehagen bør vite om eller ta spesielt hensyn til med tanke på familiens kultur, religion eller livssyn? (f.eks. høytider, matvarer el.)

         Det er viktig at dere som foreldre / foresatte formidler en god holdning til barnehagen. Derfor ønsker vi fortløpende tilbakemeldinger, både positive og negative.

         Barnehagens syn på barn/barneoppdragelse (barnesyn; verdier, TBO, konfliktløsning, syn på straff, barns rett til å bli lyttet til og delta)

 

Helse - gå igjennom helseskjemaet, Helseopplysninger for barnehagebarn

         Hvordan vil du/dere beskrive barnets helse?

         Fysisk (sykdommer, allergier el. – ref. samtykkeskjema)

         Psykisk (tilfreds, glad, redd, trist, frustrert, stresset)

         Er det noe vi bør kjenne til om din/deres helse, fysisk eller psykisk, eller annet? (f.eks. depresjon, angst, syn, hørsel, dysleksi)

         Har barnet vært vitne til eller selv opplevd skremmende hendelser? (f.eks. brann, ulykke, alvorlig sykdom, dødsfall el.)

 

Fortelle om barnehagen

         Om å bli kjent i barnehagen og måter barn kan reagere på.

         Barnets kontaktperson i barnehagen. Hensikten med denne ordningen.

         Barnehagens levere- og henterutiner. Husk alltid å ta kontakt med personalet når du følger barnet inn i barnehagen og ta avskjed med en i personalgruppa når du henter barnet. Når andre henter må barnehagen ha beskjed.

         Om mat, måltid, hvile og sove i barnehagen.

         Foreldremøter / foreldresamtaler, bruk av tolk

         Info om IST? Husk å abonnere på barnehagens hjemmeside.

         Samtykke fra Foreldre / foresatte på fotografering o.l.

 

Orientere om hvordan barnehagen jobber med språk/ språkstandarden.

         Presentere observasjonsverktøyet TRAS som skal brukes til å observere barns språkutvikling i daglig samspill i barnehagen. Vi er opptatt av at alle barn skal ha en god språkutvikling. TRAS vil bli brukt til alle barn med flerspråklig bakgrunn og til de barna som man lurer på om trenger ekstra oppfølging.

         Underskrive samtykkeskjema for TRAS. Dokument 5 i språkstandarden.

         Informere om at vi vil tilby 2 foreldresamtaler i løpet av barnehageåret. For flerspråklige barn vil den ene inkludere kartlegging av barnets språkhistorie som skal gjøres med hjelp av foreldre / foresatte.

 

Samarbeidstjenester

         Har du/dere kontakt med andre tjenester i tilknytning til barnet eller familien? (Helsestasjon, PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste, ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse), HABU (Habiliteringstjenesten for barn og unge), barneverntjenesten el. annet?)

         Informere om opplysningsplikten til barnevernet? Personalet har opplysningsplikt til barnevernstjenesten i kommunen dersom det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet, utsatt for andre former for alvorlig omsorgssvikt eller at barnet viser vedvarende alvorlige atferdsvansker.

 

 

Gå igjennom viktige personalia: telefonnummer, personer som kan levere / hente barnet osv..

 

 

Evaluering av samtalen

Hvordan har du/dere opplevd denne samtalen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eller bruk punktene i et skjema, som på de neste sidene…….

1                        

Punkter til første foreldresamtale

 

 

nr

Tema

Notater

1

Informere om hensikten med samtalen

         Vi søker informasjon fra dere for å kunne gi ditt barn best mulig oppfølging.

         Samarbeidets betydning

         Mange spørsmål, det er selvfølgelig frivillig å svare

         Taushetsplikt

 

3

Om barnet

         Fortell om barnet, hvem er han / hun?

         Hvordan har barnets første tid vært?

         Er det noe knyttet til barnets historie / utvikling barnehagen bør vite?

 

4

Familie og nettverk

         Hvem er barnets familie?

         Rutiner og hverdagsliv?

         Utfordringer og hvordan disse eventuelt håndteres?

         Viktige personer for barnet?

         Betydelige endringer i familien som barnehagen bør vite?

         Ved uklarheter om foreldreansvar og samværsrett:

Barn og brudd.

Skjema (linkes)

 

5

Gjensidige forventninger

         Foreldres / foresattes ønsker for barnet i barnehagen?

         Spesielle hensyn i f t kultur, religion eller livssyn?

         Viktig å formidle en god holdning til barnehagen. Vi ønsker tett kontakt / ros og ris.

         Barnehagens syn på barn / barneoppdragelse (barnesyn, verdier, barns rettigheter, medvirkning / deltakelse.

 

6

Helse

         Beskriv barnets helse

         Sykdommer hos barnet / i familien (fysisk / psykisk).

         Har barnet sett eller opplevd skremmende hendelser?

 

7

Om barnehagen

         Om å bli kjent i barnehagen og måter barn kan reagere på.

         Levere og henterutiner

         Foreldremøter og samtaler

         IST / barnehagens hjemmeside

         Samtykke til fotografering ol

 

8

Orientere om hvordan barnehagen jobber med språk.  

         Presentere TRAS som skal brukes til å observere barns språkutvikling i daglig samspill i barnehagen. Alle barn skal ha en god språkutvikling. TRAS vil bli brukt til alle barn med flerspråklig bakgrunn og til de barna som man lurer på om trenger ekstra oppfølging.

         Underskrive samtykkeskjema for TRAS. Dokument 5 i språkstandarden.  

         Informere om 2 foreldresamtaler i løpet av barnehageåret. For flerspråklige barn vil den ene samtalen inkludere kartlegging av barnets språkhistorie som skal gjøres med foreldrenes hjelp. (dokument 2 i språkstandarden)

 

 

 

9

Samarbeidstjenester

         Har familien kontakt med andre tjenester som har betydning for barnet?

         Informere om opplysningsplikt til barnevernet.

 

10

Personalia

         Telefonnumre

         Hvem som henter/leverer

 

 

 

 

Ressurser for barnehagen:

 

         Tilgjengelig materiell til foreldre på flere språk:

o   Informasjon om barnehagen på flere språk.

NAFO - foreldresamarbeid

o   Andre ressurser: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/minoritetsspraklige/

 

         Veileder- foreldre som ikke bor sammen:

o    Barn og brudd  Barn og brudd. Barnehageansatte i møte med barn og foreldre ved samlivsbrudd.

o   Skjema: https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/barnehage-og-skole/barnehage/for-barnehageadministrasjon/helseopplysninger-for-barnehagen.pdf

 

         Helseskjema: https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/barnehage-og-skole/barnehage/for-barnehageadministrasjon/helseopplysninger-for-barnehagen.pdf

 

 

         Tillatelser fra foreldre / foresatte: 
Eksempler på tillatelser som er nødvendige:

o   Bilder på nett: https://www.datatilsynet.no/Sektor/Skole-barn-unge/Bilder-pa-nett/Bilder-av-barn-pa-nett/

o   Tips til samtykkeskjema: https://www.datatilsynet.no/Sektor/Skole-barn-unge/Innhold-i-et-samtykkeskjema/