Språkstandard 2020. Dokument 2 - Barnets språkhistorie. v. 1.0

2    

 

Barnets språkhistorie - spørreskjema

 

Dato for utfylling:_________________________________________________________

 

1. Bakgrunnsinformasjon

 

Barnets navn:___________________________________________________________

 

Fødselsdato:____________________________________________________________

 

Hvor er barnet født?  

I Norge

Annet land, spesifiser _________________________________________________

 

Hvor gammelt var barnet da det kom til Norge?________________________________

 

2. Deltakelse i organiserte tilbud

Tilbud

I Norge

I annet land

Hvor lenge?

År/ mnd.

Barnehage

 

 

 

Full tid

 

 

 

Halv tid

 

 

 

En dag i uken

 

 

 

Barnepark

 

 

 

Åpen barnehage

 

 

 

Dagmamma

 

 

 

Praktikant

 

 

 

Annet tilbud

 

 

 

 

 

3. Hvem bor barnet sammen med

Hvem bor barnet sammen med? (Sett ett eller flere kryss)

Foreldre

Besteforeldre

Søsken

Andre, spesifiser:______________________________________________________  

Søsken (navn, kjønn og alder):______________________________________________

 

 

4. Språk i familien

Har familien et felles språk?    Ja    Nei 

 

Hvilket språk snakker barnet best? ___________________________________________

 

Hvilket språk snakker mor til barnet? __________________________________________

 

Hvilke språk bruker barnet når det snakker til mor? _______________________________

 

Hvilket språk snakker far til barnet? ___________________________________________

 

Hvilke språk bruker barnet når det snakker til far? _________________________________

 

Hvilket språk snakker søsken til barnet? ________________________________________

 

Hvilke språk bruker barnet når det snakker til søsknene? ___________________________

 

Hvilket språk snakker besteforeldrene til barnet? __________________________________

 

Hvilke språk bruker barnet når det snakker til besteforeldrene? _______________________

 

Hva ser barnet på TV / iPad og på hvilket språk? _______________________________

 

5. Barnets bruk av andre språk enn norsk

(Sett kryss på det svaret som passer best)

 

 

Lite

Nokså lite

Nokså mye

Mye

Hvor mye snakker barnet hjemme?

 

 

 

 

 

Sammen med familie og venner snakker barnet…

 

 

 

 

Sammen med de som barnet ikke kjenner så godt snakker det…

 

 

 

 

Barnet hører etter når andre snakker

 

 

 

 

Barnet har god uttale (kan lage alle lyder)

 

 

 

 

Barnet setter sammen ord riktig

 

 

 

 

Barnet snakker morsmål med andre barn i fritida

 

 

 

 

Barnet forstår hva andre barn sier

 

 

 

 

Når begynte barnet å snakke, og på hvilket språk?

 

 

Hva gjør barnet når det ikke forstår hva andre sier på morsmål? (Sett ett eller flere kryss)

Spør om hjelp/forklaring

Uttrykker med kroppsspråk at det ikke forstår

Trekker seg tilbake

Blir irritert

Later som om det forstår

Annet, spesifiser_______________________________________________________

 

 

 

6. Språklige aktiviteter i hjemmet

(Sett kryss)

 

Daglig

Ukentlig

Månedlig

Vi forteller historier og eventyr på morsmål

 

 

 

Vi leser for barnet på morsmål

 

 

 

Vi samtaler med barnet på morsmål hjemme.