Språkstandard 2020. Dokument 3 - Språkmiljø Udir. v. 1.2

3  

Refleksjonsverktøy - Språk og språkmiljø
se også www.Udir.no 

 

Refleksjonsverktøyet fra Utdanningsdirektoratet hjelper barnehagen å reflektere over, vurdere og utvikle egen praksis knyttet til arbeid med språk og språkmiljø.

 

Hva består verktøyet av?

         Informasjon til styrer/ledelse

         Skjema for egenvurdering

         Mål- og tiltaksark

         Veilederen Språk i barnehagen - mye mer enn bare prat

 Verktøyet skal være en ressurs for barnehagen til vurdering, refleksjon og utvikling av egen praksis knyttet til arbeid med språk og språkmiljø. Målet med verktøyet:

Å kartlegge nåsituasjonen og videreutvikle barnehagens arbeid med språk. Ved å løfte fram og uttrykke «taus kunnskap» kan denne diskuteres og om nødvendig endres og utvikles.

 

For at pedagogisk utviklingsarbeid skal bli vellykket, må arbeidet forankres godt hos alle ansatte i barnehagen. Arbeidet med refleksjonsverktøyet krever derfor at alle blir involvert. Styreren/ledelsen må lage en plan for gjennomføringen, der det settes av tid slik at alle pedagoger, fagarbeidere og assistenter involveres i arbeidet. Når hele personalet deltar i arbeidet, vil det gi et godt grunnlag for refleksjon og pedagogisk utviklingsarbeid.
 

Forslag til plan

1.  Styreren, eventuelt sammen med en arbeidsgruppe, setter seg inn i veilederen Språk i barnehagen - mye mer enn bare prat og tilleggstema om kommunikasjon og språk i Ståstedsananlysen.
Veilederen har en viktig funksjon som et faglig grunnlag for refleksjonsverktøyet, og dere kan koble refleksjoner over egen praksis til teori og faglig baserte råd. Påstandene i skjemaet bygger på veilederen, og personalet bør derfor få anledning til å orientere seg i den før de fyller ut skjemaet.

 

2.  Alle påstandene i skjemaet skal gjennomgås av personalet.
Dette kan dere gjøre på et felles personalmøte eller i den enkelte avdeling/base (møte 1). Målet er at alle skal forstå hvordan de skal svare på påstandene. Det vil si at dere går gjennom påstandene for å oppklare uklarheter. Det er viktig å drøfte begreper som kan være ukjente. Begrepene er utdypet i veilederen Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat og kan være til hjelp i denne gjennomgangen. Når personalet skal ta stilling til påstandene, må hver enkelt vurdere nåværende praksis i barnehagen opp mot slik han/hun mener den bør være. Han/hun skal ikke bare vurdere egen praksis, men hele barnehagens praksis. Derfor må den enkelte ta utgangspunkt i egne refleksjoner og vurderinger, og ikke hva han/hun tror de andre mener.

 

3.   Styreren deler ut skjema for egenvurdering til alle ansatte og gir informasjon om samtykke, innleveringsrutine og frist for innlevering.
Innleveringsrutinen bør gjøre det mulig å være mest mulig anonym, f.eks. med en postkasse/boks på et egnet sted. Skjemaene skal ikke ha navn.

 

4.   Styreren innhenter samtykke fra de ansatte.

 

5.   Styreren gir hver ansatt anledning til å fylle ut skjemaet (30-45 min) innen fristen.

 

6.   Styreren setter ned og leder en arbeidsgruppe hvor alle ansattgrupper er representert. Denne gruppen går gjennom skjemaene, leter etter mønster og diskuterer seg fram til en samlet vurdering av barnehagens sterke sider og utfordringer. Arbeidsgruppen lager en oppsummering som grunnlag for drøfting og refleksjon i hele personalet.

 

7.   Styreren organiserer et fellesmøte (møte 2) for hele personalet der dere gjennomgår oppsummeringen fra arbeidsgruppen. Dette er et viktig møte der hele personalet bidrar sammen for å finne mål og tiltak som dere skal jobbe videre med.

 

8.   Arbeidsgruppen oppsummerer møte 2 og konkretiserer mål og tiltak på mål- og tiltaksark. Når det gjelder valg av mål, bør dere begrense det til maks fem, men dere kan ha flere tiltak under hvert mål.

 

9.   Mål og tiltak skal presenteres for personalet. Dette kan dere gjøre på et felles personalmøte eller i den enkelte avdeling/base (møte 3).

 

10.               Personalet arbeider med avtalte tiltak i tråd med planen. 

11.               Arbeidet evalueres. 

 

 Vedlegg og støttemateriell på www.Udir.no

         Veilederen Språk i barnehagen - mye mer enn bare prat

         Webinar - språklig mangfold

         Ståstedsanalysen. Tilleggstema - kommunikasjon og språk (bokmål)

         Ståstedsanalysen. Tilleggstema - kommunikasjon og språk (nynorsk)

          Fagområdet språk og kommunikasjon i Rammeplan og støttemateriell