Ordensreglement for grunnskolen i Kristiansand - Forskrift v. 1.2

 

Ordensreglementet er fastsatt av bystyret med hjemmel i lov av 17.07.1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa § 9A-10.

 

§ 1 Formål

Skolene i Kristiansand skal preges av et godt og konstruktivt samarbeid mellom elever, foreldre og ansatte. Alle skal oppleve å være verdifulle deltakere og medansvarlige i et godt fellesskap der verdier som inkludering, respekt og toleranse er vektlagt.

 

Ordensreglementet skal, sammen med forebyggende arbeid, fremme et inkluderende læringsmiljø preget av opplevd tilhørighet, trygghet og læring.

 

I Kristiansandskolen skal det være nulltoleranse for krenkende ord og adferd. Det er den enkelte elevs opplevelse som skal være utgangspunktet for arbeidet med å skape et inkluderende læringsmiljø for alle.

 

 

§ 2 Virkeområde

Reglementet gjelder for de kommunale grunnskolene og skolefritidsordningene i Kristiansand.

 

Reglementet gjelder når skolene har ansvar for elevene. Det vil si i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel leirskole og turer i skolens regi. Reglementet kan komme til anvendelse på skoleveien og til tider da skolen ikke har ansvar for elevene, dersom elevenes oppførsel har tilstrekkelig tilknytning til skolen.

 

§ 3 Delegasjon

I tillegg til dette reglementet gis den enkelte skole myndighet til å utarbeide lokal forskrift om ordensreglement, tilpasset egen skoles behov. Skolen kan ikke fastsette andre reaksjoner enn de som fremkommer i § 8 i dette ordensreglement.

 

Et ordensreglement er en forskrift etter forvaltningsloven § 2. Det betyr at skolen må sørge for at berørte grupper slik som elevråd, FAU, skolemiljøutvalg, tillitsvalgte organer o.l. skal gis anledning til å uttale seg før forskriften vedtas, endres eller oppheves, jf. forvaltningsloven § 37, og formkravene i forvaltningsloven § 38 må følges.

 

§ 4 Hensynet til elevens beste og elevens rett til å bli hørt

I alle saker som behandles etter dette reglementet, skal hensynet til elevens beste være et grunnleggende hensyn. Skolen skal ivareta elevens rett til å bli hørt, slik at elevens mening og medvirkning er sentral. For å oppfylle retten til å bli hørt etter barnekonvensjonen artikkel 12, må elevene få nødvendig og alderstilpasset informasjon. Skolen må sørge for å opplyse om:

 • hva saken gjelder.
 • sentrale forutsetninger for samtalen
 • hvem som vil få informasjonen
 • hvilke beslutninger som skal tas.
 • konsekvenser og resultat.

Gjennom dette kan elevene ta stilling til om de vil uttale seg og hva de vil uttale seg om. Retten til å bli hørt innebærer også en rett for barn til å få vite hvordan synspunktene deres har blitt tolket og brukt, og hvordan deres deltakelse har påvirket utfallet.

 

§ 5 Vurdering av elevens orden og atferd

Vurdering i orden og atferd skal foretas ut fra reglene i § 6 og § 7 i dette reglementet, samt i skolens lokale reglement. I vurderingen skal det tas hensyn til elevens forutsetninger, jf. forskrift til opplæringslova § 3-4.

 

Elev og foreldre skal bli varslet dersom det er fare for at eleven kan få noe annet enn god i halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i orden eller i adferd, jf. forskrift til opplæringslova §3-8b.

 

Rektor skal foreta en helhetlig vurdering av elevens orden og atferd over en lengre tidsperiode. Enkelthendelser kan kun vektlegges ved særlig klanderverdige eller grove enkelthendelser.

 

§ 6 Regler for orden

Elevene skal

 • møte presist
 • ha med nødvendig utstyr
 • gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
 • holde orden
 • ta godt vare på skolens eiendeler

 

§ 7 Regler for atferd

Elevene skal vise alminnelig god atferd. Det er god atferd å:

 • behandle medelever, ansatte og andre som eleven møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
 • bidra til et godt inkluderende læringsmiljø
 • ta imot veiledning fra skolens ansatte og handle på bakgrunn av denne
 • vise nettvett og følge skolens reglement for for bruk av mobiletelefon og andre digitale enheter
 • følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr
 • la andres eiendeler være i fred
 • være tilstede og delta i undervisningen hele skoledagen

 

Oppførsel som ikke aksepteres:

 • krenkende ord og atferd (gjelder også krenkende atferd på nett)
 • utøve eller true med fysisk vold
 • juks eller forsøk på juks
 • ta bilde av eller filme personer uten samtykke
 • ha med eller bruke rusmidler, tobakk og snus
 • ha med og/eller benytte farlige gjenstander
 • bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i undervisning, vurderingssituasjoner, på skoletur, leksehjelp og SFO jf. opplæringslova § 9-7.

 

§ 8 Tiltak og sanksjoner ved brudd på reglene for orden og atferd.

Ved regelbrudd skal skolen følge opp eleven gjennom samtale og veiledning, og ved behov informere foresatte muntlig og/eller skriftlig. Ved behov for å informere foresatte skal eleven i forkant få gi sin mening, og få informasjon om hva som vil bli fortalt.

 

Skolene kan benytte følgende sanksjoner ved brudd på reglene for orden og atferd:

 

 1. pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid som har sammenheng med regelbruddet
 2. midlertidig inndragelse av gjenstander som blir brukt i strid med ordensreglementet. Gjenstandende skal oppbevares forsvarlig, og kan inndras frem til skoledagen er slutt. Tobakk og alkohol skal overleveres foreldrene. Ulovlige gjenstander og ulovlige rusmidler, som f.eks. våpen og narkotika, skal overlates til politiet
 3. restriksjon i bruk av skolens utstyr
 4. avgrenset område i friminutt
 5. bortvisning fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av skoledagen jf. oppl. §9 A-11 (det er ikke tillatt med bortvisning fra SFO eller leksehjelp.)
 6. bortvisning fra undervisningen inntil tre dager på ungdomsskolen (oppl.§ 9 A-11)
 7. midlertidig eller permanent klassebytte/gruppebytte
 8. midlertidig eller permanent skolebytte (opplæringsloven § 9A-12)

 

§ 9 Undersøkelser og tiltak etter kommunens handlingsplan for trygt og godt skolemiljø

Når en elev opplever at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen sette inn egnede tiltak for å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø, jf. opplæringslova kap. 9A og kommunens Trygt og godt skolemiljø i Kristiansand (Ikke tilgjengelig)

 

Formålet med tiltak etter opplæringsloven kapittel 9A er å skape et godt psykososialt miljø for alle elever. Det må vurderes konkret ut fra formålet med tiltaket som settes inn, om det vil være et tiltak etter opplæringslova kap. 9A eller en sanksjon som krever hjemmel i ordensreglementet.

 

§ 10 Saksbehandling ved bruk av sanksjoner

 Følgende saksbehandlingsregler gjelder:

 

 • Kollektiv avstraffelse er ikke tillatt
 • Alle reaksjoner må stå i forhold til alvorlighetsgraden av et brudd på ordensreglementet.
 • Før bortvisning, klasse-/gruppe-/skolebytte blir tatt skal det alltid vurderes om det er mulig å bruke andre sanksjoner eller tiltak.
 • Eleven skal få mulighet til å forklare seg for den som skal ta avgjørelsen i tråd med § 4 i dette reglementet.
 • En sanksjon skal gis så snart etter reglementsbruddet som mulig.
 • En sanksjon må ikke innebære usaklig forskjellsbehandling eller være basert på usaklige hensyn.
 • Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag.
 • Avgjørelsen skal begrunnes, og dokumenteres skriftlig.
 • Ved gjentakende og alvorlige brudd på ordensreglementet skal det lages en plan i samarbeid med elev/foresatt, for å sikre at alvorlige brudd på ordensreglementet ikke skjer igjen. Planen skal ha som formål at skolen klarer å gjøre det trygt nok for eleven til å ikke gjøre brudd på ordensreglene, og må sees i sammenheng med Trygt og godt skolemiljø i Kristiansand (Ikke tilgjengelig).

 

Sanksjonene i § 8 nr 5,6 (med unntak av bortvisning inntil 2 timer på skolens område) og 8 er å anse som enkeltvedtak, og må følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven. Foresatte til elever under 15 år skal varsles, og gis mulighet til å uttale seg før det blir satt i verk bortvisning.

 

For bortvisning fra egen undervisning, hvor eleven skal befinne seg på skolens område, kan lærer beslutte bortvisning av en elev for inntil 2 timer. Det er kun rektor som kan bortvise eleven fra skolens område. Dersom skolen finner det nødvendig å bortvise en elev, skal eleven/foresatte følges opp i bortvisningsperioden.

 

Tvunget skolebytte er det kun kommunaldirektør for oppvekst som har myndighet til beslutte.

 

§ 11 Elevers rett til å klage

Dersom en elev er uenig i en beslutning som er tatt med utgangspunkt i ordensreglementet, kan eleven ta dette opp med rektor. Eleven har rett til å bli hørt og tatt på alvor. Rektor må undersøke forholdet, og vurdere om beslutningen skal opprettholdes eller ikke, og begrunne avgjørelsen.

Dersom eleven ikke opplever å bli tatt på alvor, eller er uenig i rektors begrunnelse, kan eleven ta dette opp med elevråd, elevombud eller skoleeier.

 

Dersom det klages på et enkeltvedtak vil det fremgå av vedtaket hvordan man skal klage. På grunn av det korte tidsperspektivet ved bortvisning må skolen vanligvis tillate muntlig klage, for eksempel per tlf. Dette kan være nødvendig for å gi elever og foreldre en reell klagerett i bortvisningssaker. Skolen må da nedtegne klagen skriftlig, jf. forvaltningsloven § 32. Klagen rettes til rektor, og saken oversendes Fylkesmannen dersom rektor opprettholder vedtaket.

 

§ 12 Anmeldelse av straffbare forhold

Skolen skal som hovedregel anmelde straffbare forhold til politiet.

 

§ 13 Erstatningsansvar

Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens foresatte bli erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell. Erstatningsansvar er begrenset av skadeerstatningslovens § 1-2 for inntil kr. 5000.

 

Dersom elever gjør skadeverk på andre elevers eiendeler, er dette som hovedregel et privatrettslig

anliggende mellom foreldre/foresatte.

 

§14 Informasjon

Skolen plikter å gjøre ordensreglementet kjent for elever, foresatte og ansatte.

 

§15 Ikrafttredelse

Forskrift om ordensreglement trer i kraft fra 01.08.21

 

Saksnummer i P360

Dette reglementet er arkivert under sak 2020042551 i kommunens arkivsystem.