Etiske retningslinjer for ansatte i Kristiansand kommune v. 2.0

Hensikt

Kristiansand kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Som ansatt har du et selvstendig ansvar for at dette prinsippet etterleves. Hensikten med disse etiske retningslinjene er å bevisstgjøre hver enkelt av oss på at vi er forvaltere av innbyggernes fellesmidler og at det derfor stilles spesielt høye krav til våre etiske holdninger. Retningslinjene er av generell karakter og krever derfor din refleksjon.

 

Gjelder for

Dette dokumentet gjelder alle ansatte i Kristiansand kommune.

 

Vedtatt av:

Bystyret 27.11.19, sak 72/19. Revidering vedtatt av bystyret 16.02.22, sak 30/22.

 

Beskrivelse

1. Refleksjonspunkter

 

Din atferd og de holdninger du har, danner grunnlag for innbyggernes tillit til kommunen. Som ansatt må du kunne stå for egne handlinger og vurderinger. Disse bør tåle en etisk refleksjon der du i forkant vurderer om det arbeidet du utfører

  • er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale reglementer og prosedyrer.
  • er i samsvar med de vedtak som er truffet.
  • i en helhetlig sammenheng er rimelige for dem det angår.
  • har uheldige konsekvenser for individer, miljø eller samfunn.
  • tåler offentlig oppmerksomhet.

 

Eksempler på spørsmål som kan være til hjelp i situasjoner der du står overfor et etisk problem eller dilemma:

  • Vil jeg mislike om dette ble kjent for ledelsen og mine arbeidskolleger?
  • Vil det jeg nå sier eller gjør kunne svekke respekten for vedtak som er truffet og/eller kommunens vedtatte mål og verdier?
  • Vil min handling eller ytring på noen måte kunne svekke kommunens tillit og omdømme om det skulle bli omtalt i media?

 

Ledere på alle nivåer har et særlig ansvar for å tydeliggjøre og skape aksept for etisk refleksjon og legge betingelsene til rette for praktisering av dette.

 

2. Lojalitet

Som ansatt skal du være deg bevisst at du i ditt arbeid danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Du skal derfor ta aktivt avstand fra enhver uetisk forvaltningspraksis.  Det er illojalt å bidra til å skjule kritikkverdige forhold.

 

3. Åpenhet og fortrolige opplysninger/informasjon

Det skal være åpenhet og innsyn i forvaltningen, slik at inbyggere og media kan gjøre seg kjent med kommunens virksomhet og se hvordan kommunen skjøtter sine oppgaver. Det vises ellers til kommunens kommunikasjonsstrategi

 

Taushetsbelagt informasjon og fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med arbeid for kommunen, må respekteres. All informasjon som gis skal være korrekt og pålitelig. Alle saksopplysninger skal behandles etter offentlighetsloven og være i tråd med GDPR.

 

Den lovpålagte taushetsplikten skal overholdes og det bør vurderes i hvilken grad kollegaer har behov for aktuell informasjon i sitt arbeid.

 

Opplysninger som mottas i forbindelse med arbeidet i kommunen, må ikke brukes til personlig vinning.

 

4. Varsling

Det skal være lav terskel for å si fra om kritikkverdige forhold. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å skape en god ytringskultur.

 

Ansatte forholder seg til reglement for varsling av kritikkverdige forhold i Kristiansand kommune, i henhold til arbeidsmiljøloven § 2 A.

 

5. Ytringsfrihet

I Kristiansand kommune oppfordres alle ansatte til internt å ta del i arbeidet med å forbedre kommunens tjenester og arbeidsmiljø gjennom å komme med forslag og tilbakemeldinger.

 

Det er kommunens ledelse, eller den ledelsen gir slik myndighet, som kan uttale seg på kommunens vegne.

 

Alle ansatte har ytringsfrihet, og har rett til å delta i den offentlige debatt som privatperson. Det er den enkelte ansattes ansvar at ytringen ikke kommer i konflikt med taushets- og lojalitetsplikten. Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidsforholdet er avsluttet.

 

6. Møte med innbyggere og brukere

Som ansatte skal du opptre åpent, ærlig og rettskaffent i møte med innbyggere, brukere, samarbeidspartnere og kolleger. Alle parter skal oppleve at informasjonen kommunen gir muntlig og skriftlig, inneholder korrekte og relevante opplysninger.

 

Som ansatt legger du faglig kunnskap og vurdering til grunn i din rådgivning, myndighetsutøvelse og tjenesteyting.

 

Som ansatt skal du holde egne og brukeres private interesser og økonomiske midler adskilt. 

 

7.  Forbud mot gaver og fordeler - forebygging av korrupsjon

Ansatte skal ikke motta personlige fordeler av noen art for seg selv eller andre. Slike fordeler kan være gaver, provisjoner, tjenester eller ytelser i forbindelse med anskaffelser og kontraktsinngåelser eller ytelser som er egnet til å påvirke den ansattes handlinger på vegne av kommunen. Det er under ingen omstendighet adgang til å motta pengegaver. Dette gjelder ikke gaver av ubetydelig verdi (for eksempel blomster, konfekt, etc) som gis fra forretningsforbindelser i forbindelse med vanlige anledninger og høytider . Det forutsettes åpenhet også om slike fordeler. Ved tilbud om gaver og andre personlige fordeler som går ut over disse retningslinjene, skal nærmeste leder kontaktes. Mottatte gaver av en slik art skal returneres sammen med et brev som redegjør for kommunens regler om dette.

 

Reiseutgifter i forbindelse med kjøp, forhandlinger, demonstrasjon av produkter og/eller tjenester o.l. skal betales fullt ut av kommunen. Unntak krever særskilt beslutning av den enkelte direktør. Ansatte skal ikke delta i rene sosiale arrangementer som er finansiert av private leverandører til kommunen.

 

Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den kan påvirke beslutningsprosesser, skape eller gi andre saklig grunn til å tro at det finnes uheldige bindinger. Eventuell deltakelse avklares med overordnede før deltakelse.

 

I alle typer kontakt og nettverksbygging skal du som ansatt være bevisst på grensen mot favorisering av personlige og profesjonelle nettverk, vennetjenester, smøring og korrupsjon og ikke bevege deg mot denne grensen. Det er derfor viktig at du har et avklart forhold til hva som menes med å ha "gode relasjoner" til leverandører, forretningspartnere og beslutningstakere.

 

8. Forretningsetiske regler

Kommunens virksomhet må drives slik at innbyggere, brukere og avtaleparter har tillit til kommunen som forvalter av innbyggernes fellesmidler og som forretningspart.

 

Ansatte plikter å sette seg inn i og etterleve lov og forskrift om offentlige anskaffelser og kommunens eget regelverk på området. Som ansatt skal du kjøpe varer og tjenester via kommunens rammeavtaler og kontrakter. 

 

Dette gjelder ved alle former for avtaleinngåelse der kommunen anskaffer, selger, tildeler rettigheter og inngår samarbeid med parter utenfor egen organisasjon. Som ansatt skal du ikke benytte posisjon og stilling til å dekke private behov eller oppnå personlige fordeler.

 

Ansatte kan ikke levere varer og tjenester til den virksomhet i kommunen de selv hører inn under.

 

 

9. Personlige interesser kontra kommunens interesser

Det er ikke tillatt for kommunens ansatte å utnytte arbeidsforholdet til egen eller andres private vinning. Det innebærer at du som ansatt ikke kan motta særfordeler ved private kjøp av varer og tjenester fra kommunens leverandører.

 

Som kommunens ansatt skal du unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og dine personlige interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser.

 

Dersom personlige interesser kan påvirke beslutningen i en sak du har faglig ansvar for, eller  deltar i saksbehandlingen til (inkludert forberedende saksbehandling), skal dette tas opp med overordnede.

 

Som ansatt kan du ikke, uten tillatelse fra nærmeste leder, ha ansettelsesforhold i andre stillinger eller styreverv. Du kan heller ikke etablere næringsvirksomhet som vil være av et slikt omfang at det kan gå ut over arbeidsytelsen eller skape interessekonflikt med ditt arbeid i Kristiansand kommune.

 

Verv og økonomiske interesser for ledere på nivå 1 til 3 hentes automatisk fra ulike offentlige registre (Kommuneregisteret, Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund) og vises i KS’ styrevervregister. Ledere på nivå 1 til 3 oppfordres til selv å legge inn relevant informasjon om andre roller, verv eller interesser.

 

Som ansatt skal du ikke benytte kommunens avtaler og rabattordninger til private behov eller personlige fordeler, med unntak av fremforhandlede avtaler som kommer alle ansatte til gode.

 

10. Ansvar for arbeidsmiljøet

Alle ansatte tar ansvar og fremmer et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

 

Kristiansand kommune skal preges av respekt for ulikhet og det enkelte individ, slik at mangfold blir verdsatt. Med mangfold menes ulikhet i kjønn, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, etnisk eller nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion/livssyn, seksuell orientering, politisk standpunkt, alder og funksjonsevne. Diskriminering i ord og handling aksepteres ikke i Kristiansand kommune.

 

Ansatte skal være bevisste på å bruke et inkluderende språk, og være åpen for tilbakemeldinger som gjelder egen språkbruk og adferd.

 

Som leder er det forventet at du har en særlig bevissthet om egen adferd, slik at maktubalanse ikke utnyttes, eksempelvis for å oppnå seksuelle relasjoner.

 

11. Kommunens ressurser og utstyr

Som forvalter av økonomiske ressurser skal ansatte sikre bærekraftig drift ut fra klima- og miljøhensyn, bidra til effektiv ressursutnyttelse og ikke misbruke kommunale verdier.

 

Privat bruk av kommunens eiendeler skal som hovedregel ikke forekomme, og skal ikke skje uten leders samtykke. Med privat bruk menes bruk som er i arbeidstakers interesse. Kommunal bruk er bruk som er i arbeidsgivers interesse.

 

Dataanlegget må kun brukes i tråd med gjeldende IKT-reglement.

 

12. Kurs/foredrag eller annet lønnet oppdrag i ordinær arbeidstid

Kommunalt ansatte som engasjeres og får godtgjørelse av utenforstående for bidrag i forbindelse med kurs/foredrag og som medfører bruk av ordinær arbeidstid, må avklare dette med sin leder før det eventuelt kan inngås avtale. Dobbelt lønn skal ikke forekomme.

 

Ansatte har plikt til å gi nærmeste leder beskjed dersom vedkommende får lønn fra annen arbeidsgiver, og samtidig har permisjon med lønn fra kommunen.

 

13. Konsekvenser av brudd på etiske retningslinjer


Brudd på etiske retningslinjer kan føre til tjenstlige reaksjoner. Handlinger kan være av en slik art at de medfører tiltak etter arbeidsmiljøloven og kommunens arbeidsreglementer, samt eventuelt påtale og straffereaksjoner etter straffeloven.

 

 

Definisjoner

Ikke aktuelt.

 

Vedlegg og referanser

KS - rammeverk for etiske retningslinjer

Kommunes etikk-komité

Sosiale medier- Prosedyre og retningslinjer for bruk

Varsling for ansatte og folkevalgte i Kristiansand kommune - reglement